Felhasználási Szerződés

Jelen szerződés tekintetében

 • Felhasználónak minősül a Star Utánpótlás Korlátolt Felelősségű Társaság, míg
 • Szerzőnek minősül, aki a Felhasználó által üzemeltetett weboldalon regisztrál és videó és / vagy audio és / vagy írott formában tartalmat tölt fel.

I. Szerződés tárgya, felhasználási engedély

1.

Szerződő felek rögzítik, hogy szerző által feltöltött rövid, sport film(ek) – továbbiakban mű –

 • egyedüli szerzője és elkészítője, vagy
 • több szerző, készítő, illetve szereplő esetén mint az adott mű tekintetében jogokkal bíró személyek képviseletre teljes jogkörrel jogosult személy.

Szerző jelen szerződés elfogadásával elismeri, és egyben kijelenti, hogy

 • tudomással bír arról, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseink értelmében szerzőnek minősül mindaz, aki a film szerzője, rendezője és mindazok, akik a film egészének kialakításához szintén alkotó módon járultak hozzá.
 • a szerzői jogi törvénynek megfelelő jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan, korlátozásmentesen jogosult.

Szerző kijelenti és jelen szerződés elfogadásával megerősíti, hogy – ha a műnek több szerzője, készítője, illetve szereplője van – szerző az összes, a jelen pont szerint mű tekintetében jogokkal bíró személy részéről teljes körű felhatalmazással rendelkezik a jelen szerződés megkötésére.

A szerző tudomásul veszi, hogy a személyiségi jogokat felvételével nem zavarja .

A szerző/feltöltő felel minden a felvétellel kapcsolatos utólagos jogi eljárásban.

Szerző /feltöltő kijelenti és jelen szerződés elfogadásával megerősíti továbbá, hogy a műben olyan tárgy, jelkép, helyszín nem szerepel és / vagy nem látható, amelynek tulajdonosa, jogtulajdonosa, használója stb. bármilyen jogcímen felléphet felhasználóval szemben, illetve a műben a felismerhető tárgyaknak, jelképeknek, helyszíneknek stb. a műben történő felhasználására szerző – amennyiben szükséges – tulajdonosok, jogtulajdonosok, használók stb. engedéllyel rendelkezik. Az engedélyek meglétének ellenőrzésére felhasználó semmilyen formában sem kötelezhető, így az esetleges engedélyek megszerzésének felelőssége, illetve ennek hiányában a kártérítési felelősség kizárólag szerzőt terheli.

Szerző jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy a műben nem a szerző által írt zenemű, vagy bármilyen, hanganyag – akár részben, akár egészben – nem szerepel.

2.

Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a szerző művét egészben vagy szerkesztett formában a jelen szerződésben meghatározottak szerint felhasználja, amely felhasználási joggal felhasználó élni kíván.
Felek megállapodásuknak megfelelően rögzítik, hogy a szerző jelen szerződéssel megadott felhasználási engedélye alapján a felhasználó által megszerzésre kerülő felhasználási jog korlátozás mentes, így felhasználó a mű felhasználására.

a Magyar Köztársaság területén kívül is, a világ összes országára kiterjedően és

 • időtartambeli korlátozás nélkül

jogosult.

3.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a felhasználó számára adott felhasználási engedély kizárólagos. Felek egybehangzó akaratuknak megfelelően rögzítik, hogy a felhasználó számára biztosított kizárólagos felhasználási engedély alapján csak a jogszerző, azaz felhasználó használhatja fel a művet, így szerző további felhasználási engedélyt nem adhat.
Felek megállapodnak továbbá, hogy szerző csak akkor jogosult a mű további felhasználására, ha ehhez felhasználó előzetesen, írásban hozzájárul.

II. Felhasználás köre

4.

Felhasználó a mű felhasználására jogosult a műnek, továbbá a műben elhangzó szövegeknek

 • a felhasználó tulajdonát képező és / vagy általa működtetett internet oldal(ak)on, így különösen a lsu.hu domain néven található portálon, történő közzétételére;
 • adatbázisban történő elhelyezésére (adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni.);
 • az(beágyazás, azaz más internetes oldalakon való, hivatkozásként és / vagy részleges vagy teljes tartalommal való közzététel) felhasználására.

5.

Felhasználó a mű felhasználása során többek között jogosult a mű

 1. többszörözésére
  Felhasználó jogosult a mű többszörözésére, így felhasználó jogszerűen – közvetlen vagy közvetett módon – rögzítheti a művet anyagi hordozón, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint készíthet egy vagy több másolatot a rögzítésről.
  A mű többszörözése alatt értendő különösen a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása.
  Felhasználó a mű többszörözésére adott szerzői engedély jogosult arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja. A mű többszörözésére adott engedély kiterjed a többszörözött műpéldányok terjesztésére is.
 2. terjesztésére
  Felhasználó jogosult a mű (a példány jellegétől függetlenül) nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással, a mű egyes példányainak a nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adására.
 3. nyilvános előadására
  Felhasználó jogosult a mű nyilvános előadására. Előadásnak minősül a mű érzékelhetővé tétele jelenlévők számára, így különösen a mű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki eszközzel vagy módszerrel, például a mű vetítése, illetve képernyőn való megjelenítése.
 4. a nyilvánossághoz közvetítésére sugárzással vagy másként, illetve a továbbközvetítésre
  Felhasználó jogosult arra, hogy a szerző művét sugárzással, vagy másként, mint sugárzással a nyilvánossághoz közvetítse. Sugárzásnak minősül a mű érzékelhetővé tétele távollévők számára hangoknak, képeknek és hangoknak, vagy technikai megjelenítésüknek vezeték vagy más hasonló eszköz nélkül megvalósuló átvitelével, vagy a mű vezeték útján vagy bármely más eszközzel oly módon történő közzétételes a nyilvánosság számára, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.
  Felhasználó jogosult továbbá, hogy a sugárzással nyilvánossághoz közvetített művet sugárzással, más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetítse.
 5. átdolgozására
  Felhasználó jogosult a szerző művét átdolgozni annak érdekében, hogy a mű a felhasználó általi felhasználás céljának minden szempontból (így különösen műszaki, tartalmi, nyelvi) megfeleljen.
  Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a szerző művét hozzáadással, elhagyással vagy kicseréléssel módosítsa és / vagy bármilyen más módon megváltoztassa.

6.

Szerző tudomásul veszi, hogy a felhasználó által nyilvánosságra hozott mű részlete, vagy kisebb terjedelmű esetén az egész (önálló) mű szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen.
Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy – a szerzői jogi törvényben meghatározott kereteken belül – magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogi törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért felhasználó felelőssé nem tehető.

7.

Felek rögzítik, hogy a mű felhasználása csak akkor minősül jogosulatlannak, ha a felhasználó a II. pontban meghatározott jogosultságának a határait túllépve használja fel a művet.

III. Felhasználás ellenértéke

8.

Szerződő felek egybehangzó akaratuknak megfelelően megállapodnak, hogy szerzőt a felhasználási jog ellenértékeként díjazás nem illeti meg; szerző a felhasználási jogot ingyenesen biztosítja felhasználó számára.
Felek rögzítik, hogy felhasználó az felhasználásra feltöltött felvételt a honlap reklámozására, reklámozási célra felhasználhatja .

IV. Szerzői nyilatkozatok

9.

Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó

 • a lsu.hu és bármely más, a felhasználó tulajdonát képező és / vagy általa működtetett internet portálon, továbbá a 4. pontban rögzített további módokon a szerző művét – korlátozás mentesen – felhasználja, nyilvánosságra hozza, értékesítse;
 • a mű tartalmáról a felhasználás céljának megfelelő módon a nyilvánosság számára tájékoztatást adjon;
 • a mű szerzőjeként a szerző a jelen szerződésben szerző által megadott szerzői (felvett becenév, felhasználónév) nevet, míg ennek hiányában a szerző polgári nevét tüntesse fel;
 • fellépjen szükség esetén – pl. más általi jogosulatlan felhasználás – a szerző személyhez fűződő jogainak a védelme érdekében.

Szerző jelen elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy ha felhasználó a szerző által készített filmet a szerző szerzői (felvett becenév, felhasználónév) nevén hozzák nyilvánosságra, úgy ezen esetben a szerzői jogokat a szerző fellépéséig a felhasználó – aki a művet először hozta nyilvánosságra – gyakorolja.

10.

Szerződő felek megállapodnak, hogy felhasználó a jelen szerződés alapján a szerző által megadott felhasználási engedélyt harmadik személyre átruházhatja, illetve harmadik személynek a mű felhasználására további engedélyt adhat.

V. Mű megváltoztatása felhasználó igénye alapján

11.

Felek megállapodnak, hogy szerző a felhasználó igénye alapján a felhasználáshoz elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat köteles végrehajtani. Ha szerző ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, úgy ezen esetben a felhasználó a változtatásokat a szerző hozzájárulása nélkül is végrehajthatja. Jelen rendelkezés nem érinti a felhasználónak a mű átdolgozására adott szerzői engedélyt (jogosultságot).

VI. Szerződés megszűnése

12.

Szerző felmondhatja jelen szerződést, ha

 1. a felhasználó nem kezdi meg a mű felhasználását a szerződés elfogadásától számított 2 (kettő) naptári éven belül;
 2. a felhasználó a szerződéssel megszerzett jogait nyilvánvalóan a szerződés céljának megvalósítására alkalmatlan módon vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja.

13.

Felek megállapodnak, hogy szerző a felmondási jogát csak a szerződéskötés vagy – ha ez a későbbi – a mű átadásának napjától számított öt év eltelte után gyakorolhatja.
A felmondás jogát a szerző csak azt követően gyakorolhatja, hogy a teljesítésre a felhasználónak megfelelő határidőt szabott és az eredménytelenül telt el.

VII. Egyéb rendelkezések

14.

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződési feltételek elfogadásának, továbbá a szerződés aláírásának minősül, ha a jelen szerződés nyomtatott példányát felek mindegyike aláírja vagy szerző a felhasználó honlapján a jelen szerződést elektronikus úton elfogadja és az elfogadást követően bármilyen fájlt feltölt.

15.

Felek jelen szerződési feltételek elfogadásával kijelentik, hogy szerződési jogképességükben sem jogszabály, sem hatósági vagy bírósági döntés alapján korlátozva nincsenek.
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a szerződő felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

16.

Felek kijelentik, hogy a szerződésben alkalmazott jogi fogalmakat, illetve jelen szerződés tartalmát az elfogadás megelőzően maradéktalanul megismerték és a szerződés ügyleti akaratukkal mindenben megegyezik. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik pontja érvénytelenné vagy hatálytalan válik, úgy ebben az esetben jelen szerződés nem érintett rendelkezéseit továbbra is hatályosnak / érvényesnek kell tekinteni és az érintett pontot tartalmilag azonos vagy megközelítőleg azonos rendelkezéssel kell helyettesíteni. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.
Jelen szerződés rendelkezéseitől való bárminemű eltérés csak akkor tekinthető hatályosnak, ha felek az eltérést megelőzően jelen szerződést írásban módosítják; ennek hiánya esetén bármelyik fél követelheti a szerződés szerinti teljesítést. A jelen szerződés tartalmazza a felek között a jelen szerződés tárgyát képező jogviszony vonatkozásában létrejött teljes megállapodást és hatálytalanít minden, a felek között ezt megelőzően létrejött megállapodást, szándéknyilatkozatot, tervezetet.

17.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
A felek a jelen szerződésből eredő vitáikat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben azonban ez nem lehetséges, úgy jogi vitáik rendezésére – értékhatártól és a jogszabályi hatásköri feltételektől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Szólj hozzá...